Dokumenty

Č. p.:4/2014 PPS

Zmluva o spoločenstve

Pasienkového pozemkového spoločenstva

v  P o d k o n i c i a c h

 Podkonice, apríl 2014

 

 Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. V súlade s § 31 zák. č. 97/2013 Z. z. a jeho novely č. 34/2014 Z. z. Pasienkové pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach (ďalej len spoločenstvo) založené  podľa zák. č. 181/1995 Z. z. prispôsobuje svoje právne pomery ustanoveniam  zák. 97/2013 Z. z. a jeho novely č. 34/2014 Z. z. (ďalej len zák. 97/2013 Z. z.).

 2. Spoločenstvo združuje vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa §  ods. 1 písm. a/ zák. 97/2013 Z. z. . Pozemkové spoločenstvo združuje vlastníkov podielov pozemkov, ku ktorým vlastnícke právo vzniklo podľa prístupovej listiny zo dňa 10. januára 1933 a bolo obnovené podľa zákona č. 299/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 3. Spoločenstvo sa dohodlo, že bude vystupovať pod názvom Pasienkové pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach (ďalej len  PPS v Podkoniciach).
 4. Sídlom spoločenstva je obec Podkonice.
 5. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností je vyjadrený v zlomku s menovateľom 38 500.
 6. Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti sa nazýva člen spoločenstva.
 7. Podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 97/2013 Z. z., Slovenský pozemkový fond nespravuje a ani nenakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. (1) a ods. (2) a ani podľa § 10 ods. (6) zákona č.  97/2013 Z. z. nevykonáva správu podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov[1] právnická osoba.

Článok 2

Hospodárenie spoločenstva

 1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, spoločného užívania a obhospodarovania spoločných nehnuteľností a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim:

a/       hospodári v lesoch a na ostatných pozemkoch v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú túto činnosť(napr. lesný zákon a súvisiace predpisy, prenájom poľnohospodárskej, lesnej pôdy a pod.),

b/      obstaráva a získava  spoločné veci a majetok kúpou, darovaním, alebo iným spôsobom ( napr. prinavrátením, odovzdaním a  pristúpením ).

 1. Spoločenstvo môže vykonávať inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.
  1. Spoločenstvo je uzatvorenou skupinou fyzických, alebo právnických osôb, ktoré sa stali vlastníkmi podielov zápisom na prvý list vlastníctva pri obnove spoločenstva, získali vlastníctvo k  podielom dedením, darovaním a kúpou.
  2. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Nemožno ho zrušiť a vyporiadať podľa osobitných predpisov.[2]
  3. Majetok spoločenstva tvoria pozemky ako spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Podkonice vedené v pozemkovej knihe (PK) na pozemnoknižnej vložke č. 533  zapísané na LV č. 545 a č. 1003 a v katastrálnom území obce Moštenica zapísané na LV č. 589. Zoznam tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
  4. Spoločná nehnuteľnosť sa podielovo člení  na 38 500 podielov.
  5. Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je možné na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeliť časť pozemku – novovytvorený pozemok v súlade s § 8 ods.2 zákona č. 97/2013 Z. z..
  6. Majetkom spoločenstva je aj iný nehnuteľný  a hnuteľný majetok nadobudnutý v súlade s príslušnými predpismi a s touto zmluvou.

Článok 3

Právne postavenie spoločenstva.

 1. Spoločenstvo je uzatvorenou skupinou fyzických, alebo právnických osôb, ktoré sa stali vlastníkmi podielov zápisom na prvý list vlastníctva pri obnove spoločenstva, získali vlastníctvo k  podielom dedením, darovaním a kúpou.
 2. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Nemožno ho zrušiť a vyporiadať podľa osobitných predpisov.[1]

 


[1] § 141 a 142 Občianskeho zákonníka.

Článok 4

Majetok spoločenstva

 

 1. Majetok spoločenstva tvoria pozemky ako spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Podkonice vedené v pozemkovej knihe (PK) na pozemnoknižnej vložke č. 533  zapísané na LV č. 545 a č. 1003 a v katastrálnom území obce Moštenica zapísané na LV č. 589. Zoznam tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
 2. Spoločná nehnuteľnosť sa podielovo člení  na 38 500 podielov.
 3. Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je možné na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeliť časť pozemku – novovytvorený pozemok v súlade s § 8 ods.2 zákona č. 97/2013 Z. z..
 4. Majetkom spoločenstva je aj iný nehnuteľný  a hnuteľný majetok nadobudnutý v súlade s príslušnými predpismi a s touto zmluvou.

Článok 5

Orgány spoločenstva

 1. Orgánmi spoločenstva sú :

a)      valné zhromaždenie,

b)      výbor,

c)      dozorná rada.

 1. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

 

Článok 6

 Zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie.
 2.  Zhromaždenie:

a)      schvaľuje zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

b)      schvaľuje stanovy a ich  zmeny,

c)      volí a odvoláva členov do orgánov spoločenstva a ich náhradníkov,

d)     rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti,

e)      rozhoduje o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva,

f)       schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku,

g)      rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,

h)      rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

i)        rozhoduje o zrušení spoločenstva,

j)        schvaľuje výšku odmien členom výboru a dozornej rady,

k)      rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí,  alebo vyplývajú z tejto zmluvy,

l)        na návrh výboru, dozornej rady a predsedu odvoláva členov orgánov spoločenstva.

3.  Zhromaždenie rozhoduje o veciach verejným hlasovaním:

a)    nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vo veciach podľa ods. 2, písm. a, b, d, h, i,

b)   nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov vo veciach podľa ods. 2, písm. c, e, f, g, j, k, l.

4. Ak nie je zhromaždenie uznášania schopné musí predseda zvolať nové zhromaždenie.

 1.  Zhromaždenie zvoláva výbor spoločenstva  najmenej jeden krát za rok.
 2. Výbor je povinný pozvať na zhromaždenie najmenej 30 dní pred termínom konania všetkých členov spoločenstva pozvánkou.
 3. Pri hlasovaní má člen spoločenstva počet hlasov podľa článku 14 tejto zmluvy.
 4. Na zasadnutí zhromaždenia môže byť člen spoločenstva zastúpený na základe písomnej plnej moci. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať člena v rozsahu programu zhromaždenia.
 5. Miesto, čas a program rokovania zhromaždenia sa oznamuje členom spoločenstva pozvánkou.
 6. Dokumentácia zhromaždenia pozostáva z :

–          prezenčnej listiny a plných mocí,

–          správy o činnosti, finančnej správy a správy dozornej rady,

–          uznesenia,

–          zápisnice,

–          z iných dokumentov ak vyplynuli z rokovania zhromaždenia

 

Článok 7

Výbor

 1. Je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu vyplývajú zo zák. 97/2013 Z. z., Zmluvy o spoločenstve  a Stanov spoločenstva, ak nie sú vyhradené inému orgánu.
 2. Je päťčlenný, na čele je predseda.
 3. Výbor zo svojich členov volí predsedu spoločenstva.
 4. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu.
 5. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva.
 6. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
 7. Rozhoduje o nadobúdaní majetku do výšky 15.000,- €.
 8. Predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsob úhrady straty.
 9. Výbor je povinný zvolať zhromaždenie, ak ho o to písomne požiadajú  členovia spoločenstva najmenej s jednou tretinou všetkých hlasov.
 10. Môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Mimoriadne zhromaždenie nemôže rozhodovať o veciach podľa článku 6. ods. 3, písm.  a) tejto zmluvy.
 11. Je povinný vydať členovi spoločenstva ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu. súvisiaci s jeho členstvom.
 12. Za výkon svojej funkcie dostáva člen výboru odmenu, výšku ktorej schváli zhromaždenie.
 13. Navrhuje zhromaždeniu prepadnutie podielu na zisku v prospech spoločenstva, ak sa tento stáva členovi nedoručiteľným do troch rokov po tom, ako sa ich príjemca o tom dozvedel.

 

Článok 8

Predseda spoločenstva

 1. Koná navonok za výbor spoločenstva podľa čl. 7, ods. 5 tejto zmluvy
 2. V prípade neprítomnosti predsedu, spoločenstvo zastupuje poverený člen výboru.
 3. Organizuje, riadi rokovanie a činnosť  výboru, bežnú činnosť spoločenstva.
 4. Je splnomocnený zastupovať spoločenstvo:
 • pri obstarávaní vecí a majetku[3],
 • uzatváraním dohôd a zmlúv oi dodávke a vykonávaní prác a im rovnocenných dokumentov.

    5. Rozhoduje a koná o veciach, pokiaľ táto povinnosť neprináleží výboru.

    6. Členom výboru rozdelí funkcie a určí náplň práce.

 

Článok 9

  Dozorná rada

 1. Dozorná rada je trojčlenná, na čele je predseda.
 2. Predsedu si volia členovia dozornej rady so svojich členov.
 3. Kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
 4. Zodpovedá za výkon svojej činnosti  zhromaždeniu.
 5. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore spoločenstva. Členom môže byť aj jeden nečlen spoločenstva.
 6. Má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva a ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zák. 97/2013 Z. z.  a iných všeobecne záväzných predpisov, alebo tejto zmluvy a stanov spoločenstva.
  1. Za výkon svojej funkcie dostáva člen dozornej rady odmenu, ktorú schváli  zhromaždenie.
  2. Člen dozornej rady môže ukončiť svoju činnosť dobrovoľne o čom písomne informuje predsedu spoločenstva.

 

Článok 10

Členstvo v spoločenstve

 1. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom a prechodom vlastníckeho práva k podielom na všetkých  LV s rovnakým počtom podielov k spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Práva člena spoločenstva sú vyjadrené počtom podielov k spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Práva člena spoločenstva:

a)    voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov spoločenstva,

b)   združovať sa do skupín pre účely hlasovania,  mať minimálne 1 hlas , t.j. najmenej 27 podielov,

c)    na výplatu podielu z prerozdeleného zisku schváleného zhromaždením,

d)   nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.

4. Povinnosti člena spoločenstva:

a)      podieľať sa  na náhrade straty podľa počtu podielov,

b)      podieľať sa na záväzkoch podľa počtu podielov,

c)      zúčastňovať sa na  zhromaždení, alebo k tomu splnomocniť zástupcu podľa čl. 6, ods. 10,

d)     nahlásiť všetky zmeny údajov súvisiacich s evidenciou členov podľa bodu 2., písmeno a), b), c), d), e), f), a g) Článku 11 tejto zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku,

e)      pristúpiť k zmluve o spoločenstve  do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva,

f)       dodržiavať zmluvu o spoločenstve a stanovy spoločenstva,

g)      ochraňovať spoločný majetok spoločenstva pred jeho zneužívaním,

h)      zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil spoločenstvu,

i)        oznamovať predsedovi, alebo členom výboru vznik škody, alebo nežiadúce konanie na majetku spoločenstva zo strany iných osôb a subjektov.

 

Článok 11

Zoznam členov a ich podielov

 na spoločnej nehnuteľnosti a majetku

 1. Výbor vedie zoznam členov spoločenstva.
 2. Zoznam členov obsahuje údaje :

a)      meno, priezvisko,

b)      trvalý pobyt fyzickej osoby,

c)      dátum narodenia fyzickej osoby

d)     názov, sídlo a IČO právnickej osoby,

e)      počet podielov, (pomer účasti člena na výkone práv a povinností),

f)       dátum a právny dôvod vzniku členstva,

g)      ďalšie údaje potrebné pre účely a konania výboru,

h)      dátum zápisu do zoznamu.

4. Pri nakladaní s osobnými údajmi členov sa pozemkové spoločenstvo riadi príslušnými zákonmi a predpismi[4]. Použiť ich môže len na účely činnosti pozemkového spoločenstva.

5. V prípade, že člen má na listoch vlastníctva rozdielny počet podielov, za rozhodujúci pri uplatňovaní jeho práv a povinností sa pokladá počet podielov na LV č. 545.

6. Výška podielu pre evidenčné účely, hlasovanie a pre rozdelenie zisku sa vedie v zozname v tvare zlomku s menovateľom 38 500, čo je absolútny počet  podielov.

 

Článok 12

Prechod a prevod vlastníctva

 1. Prechod vlastníctva podielov vzniká dedením podľa § 460 Občianskeho zákonníka.
 2. Prevod vlastníctva k podielom sa môže vykonať formou kúpnej, darovacej, zámennej zmiešanej, inominátnej zmluvy, alebo z iného titulu podľa § 133 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ).
 3. Pri prevode vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi neplatí ustanovenie OZ[5] o predkupnom práve spoluvlastníkov.
 4. Ak má člen úmysel previesť svoj vlastnícky podiel na inú osobu ako osobu blízku (rodinný príslušník v prvom rade, rodinný príslušník v druhom rade, ak je členom spoločenstva)[6], má povinnosť ponúknuť svoj podiel prostredníctvom výboru členom spoločenstva. Ak o kúpu podielov neprejavia záujem členovia pozemkového spoločenstva, môže ho predať tretej osobe.
 5. Prechod alebo prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
  1. Pri prevode alebo prechode vlastníctva na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel menší ako 52/38 500, čo zodpovedá výmere viac ako 2 000 m2. V prípade, že by sa tak stalo, výbor vyzve nadobúdateľov podielov, k určeniu jedného zástupcu k zastupovaniu pomeru účasti člena pri plnení jeho práv a povinností. Ak tak nevykonajú, výbor určí zástupcu a vyznačí to v zozname členov.

Článok 13

Voľby členov orgánov spoločenstva a hlasovanie

 1. Voľby členov do orgánov spoločenstva sa vykonávajú verejným hlasovaním, samostatne výbor, dozorná rada. Spôsob volieb upravujú stanovy.
 2. Kandidátku tvorí zoznam kandidátov pre voľby do orgánov spoločenstva.
 3. Návrh kandidátov do orgánov spoločenstva predkladá výbor spoločenstva.
 4. Kandidátku uzatvára na  zhromaždení spoločenstva jeho predseda.
 5. Kandidát je zvolený ak získal nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov.
 6. Poradie zvolených členov orgánov je určené počtom získaných hlasov.
 7. O poradí výsledku volieb pri rovnosti počtu získaných hlasov rozhoduje poradie uvedené v zozname kandidátov.

 

Článok 14

Stanovenie počtu hlasov

 1. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv  a povinnosti vyplývajúcich z členstva je vyjadrený počtom podielov na spoločnej nehnuteľnosti prepočítaný na počet hlasov .
 2. Výpočet základného počtu hlasov :
 • počet podielov : 51 = x (číslo na dve desatinné miesta).

3. Pre účely hlasovania sa počet hlasov určí zaokrúhlením základného počtu hlasov   na celé číslo, do 0,50 vrátane  – smerom nadol, od 0,51 –  smerom nahor.

4. Určenie počtu hlasov podľa váhy podielov :

 

Váha podielov

Počet hlasov

1 – 26

0

27 – 77

1

78 – 128

2

129 – 179

3

180 – 230

4

231 – 281

5

282 – 332

6

333 – 383

7

384 – 434

8

435 – 485

9

486 – 536

10

 

 1. Pri viac ako 536 podielov, za  ďalších aj začatých 50 podielov je plus 1 hlas.
 2. Za podiely spoločenstva hlasuje predseda spoločenstva s počtom 95 hlasov.

 

Článok 15

Daň z nehnuteľností  a zo zisku

 1. Daň z nehnuteľnosti a  zo zisku uhrádza spoločenstvo.
 2. Výška dane z nehnuteľnosti a zo zisku pre člena sa rovná čiastke zodpovedajúcej počtu  jeho podielov.
 3. Zisk sa prerozdeľuje na výplatu podľa počtu podielov vo vlastníctve členov.
 4. Neprerozdeľuje sa na podiely vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, ale sa použije na tvorbu zdrojov pre nasledujúce obdobie.
 5.  Ak má člen na listoch vlastníctva rozdielny počet podielov, pre výplatu zisku je rozhodujúci počet podielov na liste vlastníctva č. 545.

Článok 16

Rozdelenie  zisku

 1. Zisk sa prerozdeľuje na výplatu podľa počtu podielov vo vlastníctve členov.
 2. Neprerozdeľuje sa na podiely vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, ale sa použije na tvorbu zdrojov pre nasledujúce obdobie.
 3.  Ak má člen na listoch vlastníctva rozdielny počet podielov, pre výplatu zisku je rozhodujúci počet podielov na liste vlastníctva č. 545.

 Článok 17

 Ručenie

 1. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia ručia za záväzky podľa veľkosti svojich podielov.

 

Článok 18

Osobné údaje

V súlade s príslušnými predpismi pozemkové spoločenstvo ako prevádzkovateľ pri spracovávaní a nakladaní s osobnými údajmi :

–        používa a nakladá s osobnými údajmi členov spoločenstva,

–        vedie zoznam informačných systémov osobných údajov (napr. evidencia členov, mzdy a personalistika, prechod vlastníctva  – údaje pre notárov  a pod.),

–        osobné údaje spracováva len na základe iných  zákonov  (napr. zák. 97/13 Z. z. evidencia členov, iné – mzdy, odvody  a pod. poisťovne), alebo súhlasu dotknutej osoby,

–        osobné údaje spracováva oprávnená osoba –  člen výboru , člen dozornej rady a sprostredkovateľ určený  písomne,

–        oprávnená osoba a sprostredkovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

 

Článok 19

Zrušenie, zmena a zánik spoločenstva

 1. Spoločenstvo sa zruší:

a)    nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,

b)   premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť, alebo družstvo,

c)    dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

d)   vyhlásením konkurzu,

e)    rozhodnutím zhromaždenia.

 1. Zrušenie spoločenstva sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev.
 2. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú ustanovenia o likvidácii spoločnosti.
 3. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.
 4. Ďalšie podrobnosti tejto zmluvy upravujú Stanovy Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach.
 5. Schválením  tejto „Zmluvy o spoločenstve Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach, zrušuje sa „Zmluva o založení Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach“ z februára 2004 a jej dodatok č. 1 z 23. 3. 2007  schválený na 11. VZ dňa 24. marca 2007 a  jej novela z 31. marca 2012 schválená na 16. VZ dňa 31.3. 2012.

Článok 20

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Ďalšie podrobnosti tejto zmluvy upravujú Stanovy Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach.
 2. Schválením  tejto „Zmluvy o spoločenstve Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach, zrušuje sa „Zmluva o založení Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach“ z februára 2004 a jej dodatok č. 1 z 23. 3. 2007  schválený na 11. VZ dňa 24. marca 2007 a  jej novela z 31. marca 2012 schválená na 16. VZ dňa 31.3. 2012.

 

Ing. Roman Barla                                           Ing. Peter Slobodník

podpredseda PPS                                                   predseda PPS

 

 

V Podkoniciach dňa 12.apríla 2014


[1] § 65 ods. 1 písm. k) bod 19 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[2] § 141 a 142 Občianskeho zákonníka.

[3]   Podľa Čl. 2,ods.1.

[4] Zákon č. 122/2013 Z. z. a Vyhl. č. 64/2013 Z. z.

[5]   § 140 OZ

[6]   § 116 a § 117 OZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo: 4/1/2014

 

S T A N O V Y

 Pasienkového pozemkového spoločenstva

 v  P o d k o n i c i a c h

Podkonice  apríl 2014

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Stanovy Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach (ďalej len stanovy) sú spracované v súlade so zákonom 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zmluvou o založení Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach  z apríla 2014(ďalej len zmluva).
 2. Účelom stanov je podrobnejšie stanoviť tie náležitosti, ktoré sú  predmetom zmluvy.

 

Článok 2

Zhromaždenie

 1. Zhromaždenie Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach (ďalej len spoločenstvo) je uzavretým zasadnutím členov spoločenstva.
 2. Na zhromaždení sa zúčastňujú členovia – vlastníci podielov, splnomocnenci, a pozvaní hostia.
 3. Zhromaždenie spoločenstva sa riadi rokovacím poriadkom a programom.
 4. Zhromaždenie vedie predseda spoločenstva, alebo  ním poverený člen výboru – predsedajúci, alebo iná osoba poverená výborom.
 5. Predsedajúci pri vedení schôdze a diskusie udeľuje slovo členom komisií, členom spoločenstva a  splnomocnencom. Odoberá slovo v prípadoch keď dochádza k rušivej diskusii, predmet diskusie nesúvisí s činnosťou spoločenstva. Keď dochádza k osobným útokom, môže diskusiu ukončiť.
 6. Rok pred voľbami členov do orgánov spoločenstva volí členov volebnej a mandátovej komisie na obdobie 5 rokov.

 

Článok 3

Výbor spoločenstva

 1. Funkcie vo výbore spoločenstva:
 • predseda         – riadi činnosť spoločenstva a členov výboru,
 • podpredseda,
 • člen výboru.
 1. Zasadá najmenej 1-krát za dva mesiace. Zo zasadnutia sa vyhotoví písomný doklad – zápisnica.
 2. Schvaľuje funkcionárov spoločenstva nevyhnutných pre jeho činnosť (napr. účtovník, OLH a pod.).
 3. Vedie a archivuje dokumentáciu spoločenstva podľa všeobecne platných predpisov.
 4. Rozhoduje o spôsobe realizácie prác(dodávateľsky, vlastnými pracovníkmi).
 5. Rozhoduje o predajných cenách dreva.
 6. Podľa potreby a výrobných možností stanovuje zásady regulácie predaja palivového dreva.
 7. Zvoláva mimoriadne, priebežné schôdze a  zhromaždenie spoločenstva.
 8. Odstupuje prijaté sťažnosti dozornej rade.
 9. Predkladá zhromaždeniu návrh členov  mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
 10. Predkladá zhromaždeniu návrh na odvolanie člena (ov) orgánov spoločenstva.
 11. Členovi výboru  zaniká mandát:

a)       ak mal v roku 3-krát neospravedlnenú absenciu na zasadnutí výboru,

b)       ak to potvrdí valné zhromaždenie,

c)       dobrovoľne, písomným oznámením výboru.

 1. Rozhoduje o údajoch zverejňovaných na internetovej stránke spoločenstva.

 

Článok 4

Predseda spoločenstva

 1. Funkcie vo výbore a ich náplň rozdelí predseda, jedného z členov výboru určí za podpredsedu.
 2. Pri hlasovaní a voľbách disponuje hlasmi spoločenstva.
 3. Predkladá návrhy zhromaždeniu na zánik mandátu  členovi výboru, členovi dozornej rady.
 4. Má  právo  zmeniť, opraviť, pozastaviť  výkon  a  konanie  člena  výboru, pokiaľ  to okolnosti vyžadujú. O svojom konaní informuje výbor.
 5. Spolupracuje s dozornou radou pri jej činnosti.
 6. Písomne vyzýva náhradníka k nastúpeniu do funkcie v orgánoch spoločenstva.
 7. Zúčastňuje sa prvého zasadnutia dozornej rady.
 8. Predseda spoločenstva, ktorému zanikol mandát, zvolá na prvé zasadnutie novozvolený výbor do piatych dní od konania zhromaždenia.
  1. Po dohode s novým predsedom spoločenstva stanoví termín a postup odovzdania funkcií orgánov spoločenstva novozvoleným členom.

 

Článok 5

Dozorná rada

 1. Prvé  zasadnutie  dozornej  rady  zvolá  predseda  spoločenstva do 10 dní od zvolenia.
 2. Činnosť dozornej rady riadi jej predseda.
 3. Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa na zasadaniach výboru spoločenstva.
 4. Predkladá zhromaždeniu návrh na odvolanie člena (ov) orgánov spoločenstva.
 5. Vykonáva svoju činnosť v zmysle platných zákonov, zmluvy a týchto stanov.
 6. Rieši sťažnosti členov spoločenstva.

 

Článok 6

Volebná, návrhová a mandátová komisia

 1. Volebná, návrhová a mandátová komisia (ďalej len komisia) má najmenej troch členov.
 2. Predsedu komisie si zvolia jej členovia.
 3. Organizuje, riadi a vyhodnocuje voľby členov orgánov spoločenstva v súlade so stanovami a zmluvou spoločenstva. Spracováva návrh na uznesenie zo zhromaždenia vrátane mandátovej časti.
 4. Oznamuje účastníkom zhromaždenia či je spôsobilé rozhodovať, schvaľovať a voliť v súlade s článkom 6, ods. 3 „Zmluvy ..“.
 5. Organizuje a riadi priebeh volieb.
 6. Výsledky volieb členov orgánov  spoločenstva vyhlasuje predseda volebnej komisie.
 7. Zápisnicu o výsledku volieb členov orgánov spoločenstva odovzdá predseda volebnej  komisie výboru spoločenstva.

 

Článok7

Voľby členov orgánov spoločenstva a hlasovanie

 1. Verejné hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky s lístkom určujúci počet hlasov.
 2. Verejné hlasovanie riadi predseda volebnej komisie. Členovia volebnej komisie, alebo iné osoby určené volebnou komisiou vykonávajú sčitovanie hlasov.
 3. Poradie hlasovania :

3.1              je proti,

3.2              zdrží sa hlasovania,

3.3              je za.

 1. 4.      Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov spoločenstva a poradie v zozname spracováva výbor. Pred konaním volieb odovzdá zoznam predsedovi volebnej komisie.
 2. 5.      O každom kandidátovi sa hlasuje samostatne.
 3. 6.      Zoznam kandidátov navrhnutých výborom spoločenstva je súčasťou pozvánky na zhromaždenie.
  1. Počet volených kandidátov do orgánov spoločenstva :

a)    výbor spoločenstva     – najmenej päť kandidátov,

b)   dozorná rada               – najmenej troch kandidátov.

 1. Kandidáti zvolení do orgánov spoločenstva  ktorí sa vo voľbách umiestnili :
  1. od 6. miesta vrátane, sa stávajú náhradníkmi pre výbor spoločenstva,
  2. od 4. miesta vrátene, sa stávajú náhradníkmi pre dozornú radu.
  3. Hlasovanie je neplatné ak nie je možné dosiahnuť nadpolovičnú  väčšinu prítomných hlasov.
  4. Výsledky volieb vyhlasuje predseda volebnej komisie .
   1. O voľbách a ich výsledku volebná komisia vyhotoví písomný doklad.

 

Článok 8

Prístup k zmluve

Člen spoločenstva, ktorý nadobudol vlastnícke práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu počtu nadobúdaných podielov tým, že bude dodržiavať „Zmluvu o spoločenstve …. „ , „Stanovy …..“ .

 

Článok 9

Práva a povinnosti člena spoločenstva

 1. Práva člena:

a/       pri združení sa do skupín pre účely hlasovania, určiť si zástupcu, na ktorého prechádza hlasovacie právo na zhromaždení.

 

 1. Povinnosti člena:

a)     v prípade neúčasti na zhromaždení, splnomocniť zástupcu:

 • z členov spoločenstva podľa svojho zváženia,
 • z členov spoločenstva podľa návrhu výboru,
 • osobu staršiu ako 18 rokov so všeobecným právom voliť,

b)     zúčastňovať sa činnosti spoločenstva v rozsahu podľa počtu podielov.

Článok 10

Odborná správa lesov

 1. Odbornú správu lesov zabezpečuje v súlade s príslušnými predpismi odborný lesný hospodár.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 1.   Ak o to člen spoločenstva požiada, výbor mu poskytne Zmluvu … a Stanovy … spoločenstva.
 2. Schválením týchto „Stanov Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach“ sa zrušujú „ Stanovy ….. „ z februára 2004 a ich „Dodatok č. 1“ z 23.3.2007 schválený na 11.VZ dňa 24. marca 2007 a ich „Novela“ z 31. marca 2012 schválená na 16. VZ dňa 31. 3. 2012.

 

 

 

 

                     Ing. Roman Barla                                                      Ing. Peter Slobodník

podpredseda PPS                                                          predseda PPS

 

 

V Podkoniciach 12. apríla 2014